pouták
publikován 2.1.13 9:00 | autor Městská knihovna | zobrazeno 25283x

Knihovní řád

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA

příspěvková organizace

 

K N I H O V N Í Ř Á D

 

Článek I
Základní ustanovení

 1. Městská knihovna Česká Lípa (dále jen „MěK") je zřízena jako příspěvková organizace Města Česká Lípa ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), a plní úkoly a poslání vymezené ve zřizovací listině a knihovním zákonu.
 2. Městská knihovna Česká Lípa je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem. Je evidována u Ministerstva kultury ČR jako veřejná knihovna pod číslem 1761/2002. MěK Česká Lípa je městskou knihovnou pro Město Česká Lípa a plní též regionální funkce pro okres Česká Lípa na základě pověření Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.
 3. MěK Česká Lípa poskytuje veřejné knihovnické a informační služby v síti svých poboček. Tato síť se skládá z pobočky Špičák v ulici Červeného kříže 2563, pobočky Lada v ulici Komenského 2959, Pobočky Holý Vrch v ulici Jižní 1814 a pobočky v Dobranově č. 14.
 4. Knihovní řád MěK Česká Lípa (dále jen „knihovní řád") vydává ředitel městské knihovny. Upravuje podmínky, za nichž Městská knihovna Česká Lípa poskytuje veřejnosti knihovnické a informační služby.
 5. Nedílnou součástí tohoto knihovního řádu je příloha č. 1 Pravidla přístupu k výpočetní technice a příloha č. 2 Ceník služeb a dalších poplatků a příloha č. 3 Pravidla půjčování čteček elektronických knih.

Článek II
Vymezení základních pojmů

 1. Každá knihovna je buď automatizovaná nebo neautomatizovaná. Automatizovaná knihovna vede evidenci výpůjček a čtenářů prostředky výpočetní techniky. Neautomatizovaná knihovna vede evidenci výpůjček a čtenářů v listinné podobě.
 2. Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc. Knihovní fond knihovny je soubor veškerých knihovních jednotek, které Městská knihovna Česká Lípa zpřístupňuje svým uživatelům.
 3. Uživatelem knihovny (dále jen „uživatelem") je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jakékoliv jiné služby poskytované MěK Česká Lípa, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetem, telefonicky apod. Uživatelem je každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny.
 4. Registrovaným čtenářem knihovny (též jen „čtenářem") je uživatel, který vstoupil s MěK Česká Lípa do zvláštního vztahu, v jehož rámci mu MěK Česká Lípa umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další služby.
 5. Každá výpůjčka z knihovního fondu je buď prezenční nebo absenční. Prezenční výpůjčkou je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít jen v prostorách knihovny. Absenční výpůjčkou je výpůjčka, u které dá MěK Česká Lípa souhlas, aby knihovní jednotku užíval čtenář i mimo prostory knihovny.
 6. Výpůjční lhůtou je doba, po kterou smí čtenář vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůty jsou pro jednotlivé typy dokumentů stanovené v tomto knihovním řádu.

Článek III
A. Ochrana osobních údajů

 1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, MěK Česká Lípa zpracovává základní a další osobní údaje registrovaného čtenáře. Údaje jsou zpracovávány za účelem knihovnické statistiky a pro právní vymáhání nároků knihovny související s případným porušováním smluvních vztahů založených přihláškou za čtenáře a realizovanými výpůjčkami knihovních dokumentů, dále pro vedení účetnictví dle platných předpisů.
 2. Základními údaji registrovaného čtenáře jsou jeho jméno a příjmení, adresa trvalého, příp. přechodného bydliště a datum narození. U studentů, kteří žádají přiznání slevy u registračních poplatků je nutné doložit potvrzení o studiu.
 3. Údaje podle odst. 2 je povinen žadatel o registraci uvést a strpět jejich zpracování, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováváním základních identifikačních údajů, může využívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně (prezenční studium, prezenční četba novin a časopisů, bibliograficko-informační služba a veřejný přístup k internetu.)
 4. Dalšími údaji, které však žadatel o registraci není povinen uvést jsou e-mailová adresa, další možná spojení na čtenáře (telefon, fax apod.),příp. akademické tituly.
 5. Registrovaný čtenář, příp. jeho zákonný zástupce jsou povinni změny základních údajů osobně oznámit bez zbytečného odkladu.

B. Uchovávání osobních údajů

 1. Osobní údaje čtenáře, příp. jeho zákonného zástupce, MěK Česká Lípa uchovává na originálech písemností, kterými jsou přihláška čtenáře a účetní doklady.
 2. Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
 3. Osobní údaje čtenáře, příp. jeho zákonného zástupce, MěK Česká Lípa uchovává v počítačových databázích, které dokumentují osobní údaje a změny v nich provedené.
 4. Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech, v automatizovaných pobočkách na služebních počítačích. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.
 5. MěK Česká Lípa předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže tak stanoví zákon nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi.
 6. Čtenář má právo nahlédnout do údajů, které o něm MěK Česká Lípa shromažďuje.

C. Doba zpracování osobních údajů a jejich likvidace

 1. MěK Česká Lípa zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci, příp. jeho zákonný zástupce, předá MěK Česká Lípa osobní data nebo vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 2. Osobní údaje čtenáře, příp. jeho zákonného zástupce, MěK Česká Lípa likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání zrušit registraci. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči MěK Česká Lípa žádný dluh, že mu během předcházejících dvanácti měsíců nebyla zaslána předsoudní upomínka, a že proti němu MěKČeská Lípa právě nevede soudní řízení nebo v posledních dvanácti měsících neskončilo oprávněně vedené soudní řízení v souvislosti s jeho výpůjční činností.
 3. Osobní údaje čtenáře, příp. jeho zákonného zástupce MěK Č.Lípa likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od konce posledního registračního období uplynula dvě léta a zároveň uplynul jeden rok od vypořádání posledního dluhu čtenáře vůči MěK Č.Lípa.
 4. Osobní údaje registrovaného čtenáře, příp. jeho zákonného zástupce zaznamenané v listinné podobě likviduje MěK Č.Lípa skartací těchto listin v souladu s platnými zákony. Údaje zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace).Takto anonymizované údaje jsou použity pouze pro statistické účely.

 

Článek IV
Registrace čtenářů

 

 1. Žadatel o registraci (dále jen „žadatel") ve věku alespoň 15 let vyplní a svým podpisem potvrdí čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá MěK Č.Lípa o registraci.
 2. Čtenářem oddělení pro dospělé i čítárny se může stát každý občan, který dosáhne věku 15 let a může se prokázat občanským průkazem.
 3. Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku, která musí být předem písemně schválena jeho zákonným zástupcem. Jejím předložením požádá MěK Č.Lípa o registraci. Zákonný zástupce ručí za splnění závazků až do dovršení 15-ti let věku čtenáře.
 4. Žadatel, který je právnickou osobou se sídlem nebo s organizační složkou podniku umístěnou v České republice požádá MěK Č.Lípa o registraci předložením přihlášky právnické osoby podepsané jejím statutárním orgánem nebo vedoucím organizační složky podniku nebo jinou osobou, která je oprávněna takový úkon učinit. V přihlášce musí být určena jedna fyzická osoba, které MěK Č.Lípa vydá čtenářský průkaz. Pro další určenou fyzickou osobu právnická osoba předloží další přihlášku.
 5. Žadatel při předložení přihlášky MěK Č.Lípa osobním průkazem doloží věrohodnost uváděných údajů, studenti denního studia dále předloží aktuální potvrzení o studiu, v případě cizího státního příslušníka tuto skutečnost doloží platným cestovním pasem či průkazem o povolení pobytu. Právnická osoba údaje uvedené v přihlášce doloží dokladem o existenci právnické osoby nebo o umístění organizační složky podniku v České republice a o tom, že osoba, která přihlášku podepsala, je za právnickou osobu oprávněna jednat.
 6. Žadatel se podepsáním čtenářské přihlášky zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu.
 7. Právní vztah mezi MěK Č.Lípa a žadatelem vznikne, jakmile MěK Č.Lípa žadatelovu přihlášku přijme a vydá mu čtenářský průkaz. Tím okamžikem se žadatel stává registrovaným čtenářem a získává čtenářská práva a povinnosti.
 8. Čtenářská práva na služby určené registrovaným čtenářům trvají jeden rok (12 měsíců) . Po uplynutí registračního období se tato práva na žádost čtenáře prodlužují, jinak jsou blokována. Při prodlužování registračního období čtenář prokáže trvání nebo změnu svých osobních údajů úředním dokladem nebo svým prohlášením. Pokud čtenář neohlásí změnu údaje, má se za to, že údaj změněn nebyl.
 9. Poplatky za registrační období jsou uvedeny v příloze č. 2.

 

Článek V
Čtenářské průkazy

 1. Registrovaný čtenář prokazuje svá čtenářská práva svým čtenářským průkazem.
 2. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Službu určenou pouze registrovanému čtenáři MěK Č.Lípa poskytne jen tomu, kdo předloží svůj vlastní čtenářský průkaz.
 3. Čtenář odpovídá za zneužití svého čtenářského průkazu, rovněž tak odpovídá za zneužití svého čtenářského konta prostřednictvím internetu. Ztrátu čtenářského průkazu, případně jiné zneužití je povinen ihned ohlásit. Jakmile je ztráta ohlášena, MěK Č.Lípa je povinna tomuto čtenáři zablokovat jeho čtenářská práva až do vystavení duplikátu čtenářského průkazu.
 4. Čtenářský průkaz platí pro všechna oddělení a pobočky městské knihovny, bez ohledu na to, kde byl vystaven. Výjimkou je pobočka Dobranov, kde průkaz zde vystavený platí pouze pro tuto pobočku.
 5. Čtenář při první registraci obdrží čtenářský průkaz zdarma. Za vystavení duplikátu čtenář zaplatí poplatek podle přílohy č. 2.
 6. Výměna opotřebovaného čtenářského průkazu vydaného před více než třemi roky nebo čtenářského průkazu zcela popsaného záznamy o výpůjčkách v neautomatizované knihovně je zdarma.
 7. Při pochybnostech, zda člověk prokazující se čtenářským průkazem je totožný s registrovaným čtenářem MěKČ.Lípa žádá ověření totožnosti čtenáře osobním průkazem.

 

Článek VI
Základní služby uživatelům

 1. MěK Č.Lípa poskytuje knihovnické a informační služby v rozsahu přiměřeném jejímu poslání, zejména prezenční a absenční výpůjčky knihovního fondu, rešeršní, referenční, faktografické a bibliografické informace a informace z vnějších informačních zdrojů.
 2. MěK Č.Lípa umožňuje využívat výpočetní techniku MěK Česká Lípa. Při práci s výpočetní technikou jsou uživatelé povinni dodržovat instrukce uvedené v příloze č. 1., případně pokyny zaměstnance MěK Č.Lípa.
 3. MěK Č.Lípa umožňuje zhotovení tiskových rozmnoženin z vlastních fondů a z elektronických zdrojů tiskový výstup a elektronický zápis dat.
 4. Některé služby MěK Č.Lípa nejsou dostupné ve všech pobočkách knihovny.
 5. MěK Č.Lípa může ve výjimečných případech své služby po nezbytně nutnou dobu neposkytovat vůbec nebo jen omezeně, pokud jí v tom brání skutečnost, kterou nemohla překonat ani odstranit. Dotčeným osobám nemožnost využívání služeb MěK Č.Lípa nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.
 6. MěK Č.Lípa informuje o svých službách na internetové adrese www.knihovna-cl.cz a ve všech svých pobočkách.
 7. Pouze registrovaní čtenáři mohou využívat práva na absenční výpůjčky, výpůjčky z knihovního fondu mimo volný výběr, rezervování knihovní jednotky, využívání meziknihovních výpůjček.
 8. Některé služby poskytované dle odst. 1-7 jsou poskytovány za manipulační poplatek uvedený v příloze č. 2.

 

Článek VII
Základní povinnosti uživatelů

 1. Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná omezení a pokyny sdělené odpovědným zaměstnancem.
 2. Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související.
 3. Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid, pořádek a čistotu a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel je povinen respektovat zásady slušného chování, nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb MěK Česká Lípa. Prostory knihovny uživatel smí užívat jen v souladu s jejich určením.
 4. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek. V knihovně není dovoleno kouřit, požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné prostředky, v prostorách knihovny není dovoleno konzumovat potraviny ani nápoje.
 5. Při práci s výpočetní technikou, zvukovým, reprografickým a jiným technickým zařízením MěK Č.Lípa je uživatel povinen se řídit písemnými instrukcemi umístěnými u zařízení a u počítačů, nebo přímo v jejich programovém vybavení a také pokyny zaměstnanců MěK Č.Lípa. Nesmí přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace.
 6. Odnášení knihovních jednotek z knihovny bez předložení k registraci výpůjčky se pokládá za krádež, a dokonce i jen pokus o ni může být oznámen orgánům činným v trestním řízení.
 7. Uživatel, který porušuje právní předpisy, knihovní řád, výše uvedené zásady nebo nedodržuje základní hygienická pravidla může být z prostor knihovny vykázán a při opakovaných konfliktech zbaven práva užívat služeb knihovny.
 8. Vstup do knihovny není povolen se zvířaty, s výjimkou asistenčních psů.
 9. V prostorách knihovny je možné používat mobilní telefon, ale jen za předpokladu, že návštěvník - uživatel knihovny nebude omezovat nebo rušit ostatní.
 10. V prostorách knihovny není povoleno svévolně provozovat jakékoliv podnikatelské aktivity.
 11. Ředitel Městské knihovny Česká Lípa může rozhodnout o odepření služeb registrovanému čtenáři na dobu až pěti let. Ředitel tak rozhodne, pokud čtenář spáchá trestný čin proti zájmům knihovny, dluží alespoň 5 000 Kč a tento dluh neuhradí dříve, než soud pravomocně tento dluh uzná, nebo jiným zvlášť závažným nebo opakovaně závažným způsobem poruší knihovní řád.
 12. Připomínky, stížnosti, podněty k činnosti knihovny může uživatel podávat ústně nebo písemně vedoucímu pracoviště, jehož se připomínka týká, popř. přímo ředitelce. Svůj podnět může prezentovat prostřednictvím e-mailu info@knihovna-cl.cz.

 

Článek VIII
Podmínky půjčování, dalších služeb a práva čtenářů

 1. O způsobu zapůjčení knihovní jednotky (knihy, časopisu, mapy apod.) rozhoduje knihovna.
 2. MěK Č.Lípa se čtenářem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knihovních jednotek tím, že je přičte v elektronické nebo listinné podobě na jeho čtenářské konto jako absenční výpůjčku a předá mu je.
 3. Výpůjční lhůta je 4 týdny u všech druhů knihovních jednotek, u periodik 2 týdny. U aktuálních a žádaných knih a časopisů si knihovna vyhrazuje právo výpůjční lhůtu ještě zkrátit. Knihovna umožní prodloužení výpůjční lhůty nejvýše 2x, a to jen v případě , není-li kniha žádána jiným čtenářem. O prodloužení výpůjční lhůty může čtenář požádat osobně, v automatizovaných knihovnách též elektronickou cestou přístupem na vlastní čtenářské konto na adrese www.knihovna-cl.cz. U automatizovaného výpůjčního protokolu je výpůjční lhůta nastavena na 100 dnů a při jejím překročení třeba jediným svazkem, program neumožní čtenáři další půjčování až do doby vrácení dlouhodobě půjčených knih. Tituly dražší než 500,-Kč se půjčují na podpis.
 4. Maximální počet povolených výpůjček mimo budovu (včetně prodloužených) je 40 knih, 25 časopisů, 5 zvukových dokumentů, 10 map a průvodců. Uživatelé dětských oddělení knihovny si mohou zapůjčit maximálně 10 knih a 5 časopisů.
 5. Celkový počet dokumentů je stanoven pro celý systém knihovny, tj. počet dokumentů vypůjčených v hlavní budově a na pobočkách se sčítá.
 6. Čtenář je povinen vrátit knihovní jednotku včas a řádně v jakémkoli oddělení nebo pobočce Městské knihovny, bez ohledu na to, kde výpůjčku uskutečnil. Výjimkou je pobočka Dobranov a výpůjčky uskutečněné prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Vrácení výpůjčky lze uskutečnit i prostřednictvím jiné osoby. Při vrácení knihovní jednotky si může osoba, která knihovní jednotku doručila, vyžádat potvrzení. Splněním povinnosti podle tohoto odstavce je smlouva o výpůjčce splněna a ukončena.
 7. Žádá-li čtenář knihovní jednotku, která je půjčena jinému čtenáři nebo je z jiného důvodu dočasně nedostupná, může využít rezervační službu za manipulační poplatek uvedený v příloze č. 2. Úhradu za tuto službu hradí čtenář při převzetí knihovní jednotky. Čtenář může o rezervaci knihovní jednotky požádat pouze osobně nebo v automatizovaných knihovnách elektronicky přístupem na vlastní čtenářské konto. Jakmile je knihovní jednotka k dispozici, uvědomí knihovna písemně nebo elektronicky žadatele, který si může knihovní jednotku vyzvednout do 14 dnů ode dne odeslání oznámení, po uplynutí této lhůty bude knihovní jednotka postoupena do běžného výpůjčního procesu. Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, přednost má ten, kdo zadal svou rezervaci dříve.
 8. Pokud čtenář žádá knihovní jednotku, která není ve fondu knihovny, má právo požadovat zapůjčení prostřednictvím meziknihovní služby (MVS) z jiné knihovny, případně i ze zahraničí, prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) za manipulační poplatek uvedený v příloze č. 2. Úhradu za tuto službu hradí čtenář při převzetí knihovní jednotky. Čtenář může o MVS, příp. MMVS knihovní jednotky požádat pouze osobně. Jakmile knihovna knihovní jednotku získá, písemně nebo elektronicky žadatele upozorní, že je pro něho připravená. Nevyzvedne-li si do 14 dnů po zaslání oznámení knihovní jednotku, bude vrácena do půjčující knihovny a čtenář uhradí vzniklý manipulační poplatek při další návštěvě knihovny. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky půjčování určené půjčující knihovnou. Dokument půjčený prostřednictvím MVS čtenář vrací pouze na oddělení, které službu MVS zajišťuje.
 9. Tematický kufřík je soubor (dokumentů, didaktických pomůcek, CD a hraček), který má podporovat rozvoj dítěte. Půjčit a vrátit jej lze pouze v oddělení dětské literatury na nám. T.G.Masaryka. Půjčování tematických kufříků je dovoleno pouze rodičům registrovaných dětských čtenářů na dobu 30 dnů, které mají platnou registraci nejméně 6 měsíců a vyrovnané závazky vůči Městské knihovně Česká Lípa. Při půjčení je třeba složit vratnou jistinu 200,-Kč, která bude při vracení kufříku a kontrole jeho obsahu vrácena. Před převzetím výpůjčky má uživatel možnost si tematický kufřík prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady. Uživatel je povinen potvrdit svým podpisem převzetí tematického kufříku na výpůjčním potvrzení. Při poškození nebo ztrátě jakékoliv věci z kufříku je nutné uhradit částku, za kterou byla pořízena.
 10. Deskové hry je možné vypůjčit v oddělení dětské literatury na nám. T.G.Masaryka a na pobočce Špičák. Absenčně lze půjčit pouze jednu deskovou hru na 30 dnů bez možnosti prodloužení. Deskovou hru si mohou vypůjčit pouze čtenáři, kteří mají platnou registraci nejméně 6 měsíců a vyrovnané závazky vůči Městské knihovně Česká Lípa. Dětem se hra půjčí pouze v doprovodu zákonného zástupce a proti jeho podpisu. V případě ztráty nebo poškození jakékoliv součásti hry hradí čtenář sankční poplatek dle ceníku služeb. Pokud dojde ke ztrátě předmětu, který lze dokoupit, je uživatel povinen zajistit náhradu nejpozději do 10 dnů. Pokud ztráta nebo poškození znemožní hru dále půjčovat, je čtenář povinen buď uhradit pořizovací cenu hry nebo ji nahradit stejnou novou hrou. Deskové hry se vrací pouze na to oddělení, kde byly vypůjčeny.
 11. Na požádání knihovna čtenářům zajišťuje tiskové rozmnoženiny z vlastních fondů a z elektronických zdrojů tiskový výstup nebo elektronický zápis dat za smluvní cenu uvedenou v příloze č. 2.
 12. Při rozsáhlejší zakázce na informační, tiskové a další služby je knihovna oprávněna vybrat finanční zálohu do výše 50% celkové předpokládané ceny. Zaměstnanec knihovny vystaví na tuto zálohu písemný doklad. Při větším objemu poskytovaných informací uvedených v odst. 6. - 8. je možné s uživatelem dohodnout odlišnou smluvní cenu.
 13. Poskytnutí náročnějších informačních, tiskových a dalších služeb může zaměstnanec knihovny odmítnout méně než 15 minut před koncem výpůjční doby, je však povinen s uživatelem dohodnout nejbližší možný termín, kdy tuto službu může realizovat.

 

Článek IX
Společná ustanovení o výpůjčkách

 1. Smlouva o výpůjčce se řídí tímto knihovním řádem a nestanoví-li knihovní řád jinak, též ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o výpůjčce a odpovědnosti za škodu.
 2. Uživatel je při vypůjčování povinen si knihovní jednotku prohlédnout a je-li poškozená, ihned to oznámit knihovníkovi. Poškozením se rozumí každé poškození, které významně snižuje možnost užití knihovní jednotky, kupříkladu pokud je knihovní jednotka neúplná. Za poškození se nepovažuje běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovní jednotky.
 3. Uživatel je povinen se o vypůjčenou knihovní jednotku řádně starat, zejména ji chránit před poškozením, ztrátou či odcizením. Není dovoleno knihovní jednotku znehodnocovat podtrháváním, vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek či jinak a přenechávat k užití dalším osobám s výjimkou přenechání k užití osobě navzájem blízké.
 4. Při absenční výpůjčce u knihovní jednotky, jejíž celková hodnota přesahuje 500,- Kč, nebo je zapůjčena v rámci meziknihovní výpůjční služby, vyžaduje knihovna písemné potvrzení čtenáře o převzetí výpůjčky.
 5. MěK Č.Lípa může registrovanému čtenáři dočasně upřít právo na jeho služby poskytované pouze registrovaným čtenářům, zejména tehdy, když čtenář nevrátil výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta uplynula, nebo má vůči MěK Č.Lípa peněžitý dluh. Zablokování čtenářských práv zaniká, jakmile pro to odpadne důvod.

 

Článek X
Zdržné

 1. Všechna výpůjční místa Městské knihovny (kromě pobočky Dobranov) pracují v režimu jednoho výpůjčního protokolu. Poplatky za zdržné lze proto platit v jakékoliv oddělení nebo pobočce městské knihovny (s výjimkou knihovny v Dobranově). Čtenář si sám ve vlastním zájmu musí sledovat dodržování výpůjčních lhůt v jednotlivých odděleních.
 2. V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen ve prospěch MěK Č.Lípa zaplatit smluvní pokutu (dále jen „zdržné").
 3. První překročení výpůjční lhůty sděluje knihovna čtenáři ústně při návštěvě knihovny. Při delším překročení výpůjční lhůty knihovna zasílá písemné upozornění, tj. 2. - 3. upomínku. Předsoudní upomínka je zasílána doporučeně s měsíčním odstupem od 3. upomínky.
 4. Pro výběr zdržného je rozhodující výpůjční lhůta, nikoli doručení upomínky. Výši zdržného a manipulační poplatky stanoví příloha č. 2.

 

Článek XI
Náhrada poškození knihovní jednotky

 1. Čtenář odpovídá za škodu vzniklou tím, že vypůjčenou knihovní jednotku poškodí tak, že sice je dále použitelná, ale její užitná hodnota je podstatně snížena. Škoda se stanoví paušální částkou podle přílohy č. 2, pokud není škoda zjevně vyšší. V takovém případě odpovědný zaměstnanec MěK Č.Lípa čtenáři vyčíslí výši škody do jednoho týdne.
 2. Za poškození knihovní jednotky je považováno též poškození nebo zničení identifikačního štítku s čárovým kódem nebo ochranného kódu proti odcizení. Škoda se stanoví paušální částkou podle přílohy č. 2.
 3. Knihovní jednotka, která byla poškozena může být dále půjčována jen tehdy, jestliže se uvede do původního stavu nebo jestliže je jako poškozená zřetelně označena.
 4. Čtenář je povinen zkontrolovat v okamžiku výpůjčky zjevně poškozené knihovní jednotky, zjištěné poškození oznámit knihovníkovi, ale také to, že je knihovní jednotka jako poškozená označena, jinak se má za to, že škodu způsobil on. Za zjevné poškození se přitom nepovažuje poškození běžným opotřebením nebo poškození, které není patrné při běžné výpůjční manipulaci s knihovní jednotkou. Pokud je čtenář v okamžiku výpůjčky na pochybách, zda je knihovní jednotka takto poškozena, je ji MěK Č.Lípa na jeho výzvu povinna označit.

 

Článek XII
Náhrada ztracené nebo zničené knihovní jednotky

 1. Čtenář odpovídá za škodu vzniklou tím, že se vypůjčená knihovní jednotka ztratí, zničí nebo poškodí tak, že není dále upotřebitelná, a to bez ohledu na úmysl nebo nedbalost čtenáře nebo jiných osob. Tuto skutečnost je povinen neprodleně oznámit knihovně, kde si knihovní jednotku vypůjčil.
 2. Čtenář nahrazuje škodu buď věcnou náhradou nebo v penězích.
 3. Věcná náhrada se plní náhradní věcí shodnou s nahrazovanou knihovní jednotkou. Tím není dotčena čtenářova povinnost k úhradě nákladů za knihovnické zpracování.
 4. V penězích se škoda hradí dle přílohy č. 2. Stanovení škody provede odpovědný zaměstnanec MěK Č.Lípa.
 5. Čtenář je povinen uhradit náklad MěK Č.Lípa na knihovnické zpracování, který je paušálně stanoven v příloze č. 2. Je-li skutečný náklad vyšší, MěK Č.Lípa má právo vedle paušální částky též žádat převyšující náklad.
 6. Pokud čtenář poškodí nebo ztratí publikaci zapůjčenou v rámci meziknihovní výpůjční služby jinou knihovnou, uhradí ško¬du podle požadavků knihovny, která knihu zapůjčila.

 

Článek XIII
Reklamační řád

 1. Uživatel, který není spokojen (dále jen „stěžovatel") s množstvím, kvalitou služeb MěK Č.Lípa nebo jednáním zaměstnance knihovny má právo danou skutečnost reklamovat ve lhůtě patnácti dnů od okamžiku, kdy se o ní dozvěděl.
 2. Z reklamace musí být patrno, kdo ji podává, na jakou skutečnost si stěžuje a jakou nápravu žádá. Je-li reklamace podávána písemně, musí z ní být patrno, zda a kam má MěK Č.Lípa odeslat vyřízení reklamace.
 3. Reklamace se podává ústně nebo písemně. Pokud není možné reklamaci vyřídit ihned, MěK Č.Lípa může žádat, aby stěžovatel podal reklamaci písemně. Pokud tak stěžovatel neučiní, reklamace se nevyřídí.
 4. Reklamace se podává v tom oddělení nebo pobočce knihovny, ve které reklamovaná skutečnost nastala, nebo s jejíž činností přímo souvisí. Reklamace může být podána i přímo řediteli MěK Č.Lípa.
 5. Písemnou reklamaci lze podávat i elektronicky na adresu info@knihovna-cl.cz .
 6. Reklamace se vyřizuje bez zbytečného prodlení. Není-li možno reklamaci vyřídit ihned, musí být vyřízena do jednoho měsíce ode dne podání.

Článek XIV
Čítárenský řád

 1. Čítárna slouží prezenčnímu studiu. Knihovní jednotky v čítárně se nesmí znehodnocovat podtrháváním nebo vyřezáváním listů nebo obrázků. Při poškození knihovní jednotky je uživatel povinen uhradit škodu podle článku XI a XII.
 2. Knihy z příruční knihovny, vzácná díla, poslední čísla novin a časopisů se zásadně absenčně nepůjčují.
 3. Uživatelé čítárny jsou povinni zachovávat klid, chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům, dodržovat hygienická pravidla a řídit se pokyny zaměstnanců knihovny.
 4. Pobyt v čítárně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek.

 

Článek XV
Zveřejnění knihovního řádu a jeho změn

 1. Knihovní řád je zpřístupněn k nahlédnutí v každé knihovně na dostupném místě, na internetových stránkách MěK Č.Lípa na adrese www.knihovna-cl.cz
 2. Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění .

 

Článek XVII
Výjimky z knihovního řádu

 1. O výjimečném poskytnutí služby přesahující nárok uživatele nebo registrovaného čtenáře rozhoduje vedoucí zaměstnanec MěK Č.Lípa, nebo jiný k tomu pověřený zaměstnanec.
 2. O ostatních výjimkách z knihovního řádu rozhoduje ředitel MěK Č.Lípa.
 3. Na poskytnutí výjimky není právní nárok.

 

Článek XVIII
Ustanovení přechodná a závěrečná

 1. Není-li dále uvedeno jinak, upravují se práva a povinnosti knihovny i jejich uživatelů podle tohoto knihovního řádu, i pokud tato práva a povinnosti vznikly před jeho účinností.
 2. Nedílnou součástí tohoto Knihovního řádu je příloha č. 1 Pravidla přístupu k výpočetní technice a č. 2 Ceník služeb a poplatků.
 3. Tento knihovní řád je účinný ode dne 1. 1. 2015. Tím se ruší knihovní řád MěK Česká Lípa ze dne 1. 1. 2007.

 

V České Lípě dne 29. prosince 2014

 

PhDr.Dana Kroulíková
ředitelka Městské knihovny Česká Lípa, p.o

 

 

 

Příloha č. 1 Knihovního řádu Městské knihovny Česká Lípa, p.o., platného od 1.1. 2015

 

Pravidla přístupu k výpočetní technice

 

Městská knihovna Česká Lípa, p.o. umožňuje přístup k počítačům

 • všem uživatelům, kteří svůj zájem ohlásí příslušnému zaměstnanci MěK;
 • přístup k internetu je zdarma

Pravidla přístupu k počítačům

 • uživatelům není dovoleno manipulovat s prostředím Windows (např. měnit vzhled pracovní plochy, přenastavování systému, mazání a přidávání souborů apod./), Internet Explorer aj. (např. měnit nastavení v záložce Možnosti sítě internet, v záložce Oblíbené, měnit nastavení pošty, mazání cizích zpráv apod.)
 • uživatelům je zakázáno restartovat počítač a používat jakékoli jiné aplikace bez souhlasu zaměstnance knihovny
 • nestandardní reakce počítače (např. chybová hlášení, zmrazení počítače) je nutné okamžitě oznámit zaměstnanci knihovny
 • uživatel je odpovědný za škody, které knihovně vzniknou nevhodnou manipulací s výpočetní technikou, nebo poškozením programového vybavení
 • při práci je uživatel povinen zachovávat klid a pořádek a nerušit ostatní uživatele knihovny
 • uživatel knihovny má povoleno používání vlastního přenosného počítače za předpokladu, že práce s počítačem neruší a neomezuje ostatní návštěvníky. Fyzické připojení vlastního počítače k počítačové síti je zakázáno
 • získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům a není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat. Uživatel je povinen respektovat zákon č. 216/2006 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů a ostatní předpisy.
 • Městská knihovna v České Lípě je veřejným přístupovým místem k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup. Tzn., že zpřístupňuje internet všem uživatelům bez rozdílu (registrovaným i neregistrovaným).
 • připojení k síti INTERNET nebo spuštění jiného programu provádí výhradně zaměstnanec knihovny
 • uživateli není povolen přístup k aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii. Je nepřípustné užívání přístupů k počítačový hrám spojených s násilím a brutalitou. Při zjištění, že je toto upozornění nerespektováno, bude taková aplikace okamžitě zaměstnancem knihovny zrušena.
 • Uživatel využívá PC s internetem samostatně, bez sdílení s dalším uživatelem.
 • stahování souborů je uživatelům umožněno pouze na USBport
 • zaměstnanec knihovny má právo po 0,5 hodině práci s počítačem uživateli ukončit, je-li v pořadí další zájemce a není volný jiný uživatelský počítač
 • Při porušení těchto pravidel bude uživateli přístup k počítači ukončen!!

 

 

Příloha č. 2 Knihovního řádu Městské knihovny Česká Lípa,p.o. platného od 1.1. 2015

 

Ceník služeb a dalších poplatků

 

Registrační poplatky :
děti ..........................................................................50,-Kč
senioři nad 60 let a studenti denního studia..................100,-Kč
ostatní.................................... ................................150,-Kč
Registrace platí 1 rok (12 měsíců)

 

Poplatky z prodlení:
Poplatky za nedodržení výpůjční lhůty:

I. Upomínka.............30,-Kč
II. Upomínka..............50,-Kč
III.Upomínka............100,-Kč
předsoudní upom. ... 150,-Kč
1. upomínka je zasílána pouze elektronicky!!, poštou je zasílána jen dětským uživatelům

 

Poplatky za přestupky:

Ztráta čtenářského průkazu a vystavení prvního duplikátu .......... 20,-Kč

za každý další duplikát............ 60,-Kč

Poškození čárového kódu v knize a časopisu............................10,-Kč

Ztráta knihy a časopisu : až trojnásobek původní ceny a příplatek 50,-Kč za knihovnické zpracování

 

Manipulační poplatky za speciální služby :

 • Písemné vyrozumění o rezervaci dokumentu.....................10,-Kč
 • Vytištění informací z databázových souborů přes tiskárnu....2,-Kč za každou započatou stranu
 • Meziknihovní výpůjční službu .........................................50,-Kč za jeden svazek
 • Mezinárodní MVS.......1 požadavek 200,-(Evropa) / 400,- (ostatní státy)

Ceny kopírování :

A4 2,-Kč jednostr. 3,-Kč oboustr.

A3 3,-Kč jednostr. 5,-Kč oboustr.

 

 

Příloha č. 3 Knihovního řádu Městské knihovny Česká Lípa, p.o. platného od 1.1. 2015

 

Pravidla půjčování čteček elektronických knih

 

 1. Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) jsou k dispozici k prezenčním i absenčním výpůjčkám. Výpůjčka čtečky je realizována prostřednictvím automatizovaného knihovního systému.
 2. Čtečky si mohou půjčovat pouze registrovaní uživatelé MěK Česká Lípa starší 18 let s platnou registrací a vyrovnanými závazky vůči MěK Česká Lípa..
 3. Absenční výpůjčka čtečky je uživateli umožněna na základě smlouvy uzavřené mezi knihovnou a uživatelem (vypůjčitelem). Uživatel skládá kauci ve výši 500,-Kč, která mu bude vrácena při návratu čtečky.
 4. Výpůjční lhůta je 4 týdny bez možnosti prodloužení. Při pozdním vrácení uživatel zaplatí zpozdné ve výši 10,-Kč za každý započatý den prodlení.
 5. Při půjčování i vracení čtečky je vypůjčitel povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem.
 6. Čtečka se vrací pouze v čítárně Městské knihovny na nám. T.G.Masaryka.
 7. Vypůjčitel není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.
 8. Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá čtenář.
 9. Uživatel je povinen dbát na to, aby na čtečce nevznikla škoda a aby nedošlo k její ztrátě či odcizení.
 10. V případě poškození čtečky nebo jejího příslušenství je uživatel v souladu se smlouvou povinen zaplatit opravu nebo dokoupení chybějících komponentů.
 11. Pokud uživatel poškodí čtečku tak, že ji nebude možné dále používat nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí v souladu se smlouvou její pořizovací cenu včetně příslušenství.

 

 

 

 

Kontakt

Městská knihovna

Česká Lípa,
příspěvková organizace
nám.T.G.Masaryka 170
470 01 Česká Lípa

IČO 00360171
Tel. 487883444
Fax 487522975
e-mail: info@knihovna-cl.cz

Ptejte se knihovny
Akce knihovny

 Pro děti

Čtení

 Pro školy

Pro dospělé

Cvičení 

 VU3V

květen 2018
TPoÚtStČtSoNe
18
1
2
3
4
5
6
19
7
8
9
10
11
12
13
20
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
22
28
29
30
31
Vyhledávání
Vyhledávání
Anketa
Využíváte k rezervaci knih on-line katalog?
Odpovědi ankety:
(4)
(1)
(0)
Hlasování bude ukončeno 31.05.18. Tato anketa je anonymní.
Přihlásit se k odběru E-zpravodaje
(antispam)
Doporučte nás
Nejlepší knihy dětem
Bibliohelp
iLiteratura
ČTEnářův SYmpatický RÁDce

Městská knihovna Česká Lípa - půjčování knih, časopisů, map, atlasů, průvodců a audiokazet, webmaster: reditel@knihovna-cl.cz

©2013 | Powered on bubilegCMS v4.10L | Best in Mozilla Firefox Google Chrome